Bloga

Latest News
JUSTICIA, LA JUSTICIA, IRUÑA-VELEIA, por GONTZAL FONTANEDA   «NAIZ»

JUSTICIA, LA JUSTICIA, IRUÑA-VELEIA, por GONTZAL FONTANEDA «NAIZ»

Zuzentasuna, justizia, Iruña-Veleia

04/09/2020 GONTZAL FONTANEDA

Mundu guztiak badaki Zuzentasuna zer den; justizia bestelakoa da. Iruña-Veleiaren auzia da adibide ugarietako bat.

2009an Arabako Foru Aldundiak kereila aurkeztu zuen epaitegian Eliseo Gilen aurka, erromatarren garaiko grafito batzuk faltsutu zituela leporatuz. Ez zuen axola-izpirik ere izan aldez aurretik egia jakiteaz, grafito horiek noiz grabatu ziren aztertuko zuten laborategi adietuetara eramanez.

8 urteren ostean, 2017an instrukzioa itxi zen. Hain luzean biribildu egin zitekeen frogak aurkituz, errudunak identifikatuz… baldin balego.

Baina ez, instrukzioko epaileak:

1- Grafitodun aurkikuntzak salatzailearen esku utzi zituen (Aldundiaren museo batean) [ikus https://www.veleia.fontaneda.net > 4. koadroa].

2- Aztarnategia, “gertaeren tokia”, zigilatu gabe utzi zuen. Beraz, Eliseo Gil kanporatuta, hurrengo zuzendariak (faltsutzea leporatzen zion txosten baten egilea bera) aukera izan zuen 2010ean hondeamakina bat erabiltzeko eta 6.000 m3 lur erauzteko, han ote zegoena barne. SOS IRUÑA-VELEIAk triskantza hura salatu zuenean, instrukzioko epaileak txosten tekniko bat eskatu zion… nori eta Aldundiari! Txostenak, esan beharrik ez, dena ondo zegoela erantzun zuen [ib. 5. koadroa] .

3- Ez zion jaramonik egin Kultur Ondasunen Zaintze eta Zaharberritzeko Goi Eskolak bere txostenean (epaileak berak eskatutakoa) proposatu zion ikerketa zientifikoari [ib. 10. koadroa]. Eliseo Gil hasieratik ari zen eskaera hori egiten.

Gero instrukziotik epaiketara igarotzeko epaitegiak 3 urte gehiago behar izan zituen, beraz 2020ko otsailean, 11 urte luzeren ondoan, epaiketa iritsi zen.

Eta ekainean epaia agertu zen. Zauriaren gainean pikoa. Irakurtzekoa!:

1- Ez du kontuan hartzen, ezta aipatu ere, pieza arkeologikoak garbitzen lan egiten duen Aldundiko zaharberritzaile batek otsailaren 12an epaiketan azaldu zituen testigantza. Adierazi zuenez, Iruña-Veleiako zeramikaz betetako 20 kutxa iritsi zitzaizkien, garbitu gabe zeuden; 2008an garbitzen hasi ziren, eta zeramika batean zarakarren azpian aparteko grafito bat zegoela ikusi zuten; aurkipen horren berri eman zuten eta zeramika gehiago garbitzeari uzteko erantzun zien Aldundiak, eta garbitu gabe geratzen ziren kutxa guztiak hartu zizkien. Lekukoak ez daki kutxa horiek non dauden.

Kutxa horietan aztarnategitik atera berri bezala zeuden zeramikak, oraindik hor nonbait badaude, aurkikuntzen garaian Iruña-Veleian agertzen zenaren froga fisikoak dira. Zuzentasuna egiteko aukera izan du justiziak, gero ere, egia ezagutzeko aukera, kutxa horiek berehalaxe exijituz, garbiketa gainbegiratua eta agian agertuko ziren grafitoei datatzeko azterketak aginduz.

Hori Zuzentasuna litzateke, baina epairako justiziari ez zaio axola izan; testigantza hori zeharo arbuiatu du.

2- Eliseo Gilek piezetan “bere kabuz edo beste pertsona batzuen bidez” [ib. 12. koadroa] ebakidurak egin zituela dio epaiak. Baina “hirugarren pertsona” horiek ez dute izen-abizenik (identifikatzeko 11 urte izan bazituzten ere). «Hirugarren pertsona» ezezagun horiek zigortu ezinik, Eliseo Gil zigortu du, eta kito.

3- Hala ere, epaiak berak dio “berez” egin ez zuela: “Ez da behar bezala frogatu grafito garaikideak bere eskuz egin zituela” [ib. 12. koadroa].

Beraz, azterketa egokiak egin gabe badaki grafitoak “garaikideak” direla, frogarik ez dagoela aitortzen du, eta azkenean «nahikoa zantzu frogagarri badagoelako» bakarrik kondenatzen du. Hona zantzuak: Eliseo Gil zuzendaria zela, eta beraz, aztarnategia zaintzeko arduraduna zela. Arrazoi beragatik zigortu zitzakeen Arabako Diputatu Nagusia eta Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Foru Diputatua ere, aztarnategiaren zuzendaritza kontrolatzeko erantzukizuna zutelako. Bi hauek «hirugarren pertsonak” ote dira? [ib. Bibliografia > Sentencia (67-68 or.)]

4- Epaiak beste txosten guztiak arbuiatu ditu eta Espainiako Kultur Ondarearen Erakundearen txostenetako batean bakarrik oinarritu da. Txosten horren “fidagarritasunaren” adibide bezala, zeramika bateko grafitoari buruz honelaxe pontifikatzen du: “Grafito garaikidea. Antzemandako arazoak: altzairu herdoilgaitzezko zatikiak idatziaren trazaduran” [ib. 7. koadroa]. Hala ere, gero kontraesanean erortzen da, hauxe aitortzen du: Badaiteke antzemandako altzairu herdoilgaitzezko zatikiak garbitzeko prozesuan sartu izana, haien osaera bisturietako orrien osaerarekin bat datorrelako” [ib. 7. koadroa]. Hortaz, grafitoa “garaikidea” ez izatea “badaitekeela” dio, hau da, agian antzinakoa dela.

Aieruak, galderak eta kontraesanak dituen epaia ez da Zuzentasuna, justiziak emateko gogoa duena baizik.

Trikimailu akademiko, politiko eta juridikoa hainbesteraino iritsi denez, Iruña-Veleia argitzearen aldeko talde bat 2020ko uztailaren 23an gose-greban hasi zen, bere bizitza arriskuan jarriz, euskal erakundeei aurkikuntzen azterketa zientifikoa eta aztarnategiko indusketa gainbegiratua egin ditzatela eskatzeko, «erakundekeriazko» azpijokoak alde batera utzita.https://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/justicia-la-justicia-iruna-veleia

Se ha llegado a tal grado de trampa académica, política y jurídica, que un grupo a favor del esclarecimiento de Iruña-Veleia comenzó el 23 de julio de 2020 una huelga de hambre para, con riesgo de su vida, exigir a las instituciones vascas que lleven a cabo una analítica científica de los hallazgos y una excavación supervisada en el yacimiento.

04/09/2020 GONTZAL FONTANEDA

Todo el mundo sabe qué es Justicia; otra cosa es la justicia. Uno de los muchos ejemplos es la causa de Iruña-Veleia.

En 2009 la Diputación Foral de Álava presentó en el juzgado una querella contra Eliseo Gil acusándole de que había falsificado unos grafitos de época romana. No tuvo el mínimo interés en saber antes la verdad, acudiendo a laboratorios expertos que analizasen cuándo se habían grabado esos grafitos.

Tras ocho años, en 2017 se cerró la instrucción. En tanto tiempo podría haberse bordado encontrando pruebas, identificando culpables… si los hubiera. Pero no, la juez de instrucción:

1. Dejó los hallazgos con sus grafitos en manos de la acusación (en un museo de la Diputación) [ver https://www.veleia.fontaneda.net > cuadro 4].

2. Dejó el yacimiento, «escenario de los hechos» sin precintar, por lo que, expulsado Eliseo Gil, el siguiente director (autor de un informe que acusaba de falsificación) tuvo en 2010 la oportunidad de pasar una excavadora y extraer 6.000 metros cúbicos de tierra, con lo que pudiera haber dentro. Cuando SOS Iruña-Veleia denunció aquel destrozo, la juez de instrucción solicitó un informe técnico… precisamente ¡a la Diputación! El informe, por supuesto, respondió que todo estaba bien [ib. cuadro 5].

3. Hizo caso omiso a la propuesta de investigación científica que le presentó en su informe (que la propia juez había pedido) la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales [ib. cuadro 10]. Eliseo Gil llevaba haciendo esa petición desde el principio.

Después, para pasar de la instrucción al juicio el juzgado necesitó tres años más, así que después de once añazos, en febrero de 2020 llegó el juicio.

Y en junio salió la sentencia. Llovía sobre mojado. ¡Hay que leerla!:

1. La sentencia no toma en cuenta, ni siquiera cita, el testimonio que expuso el 12 de febrero en el juicio una restauradora de la Diputación que trabaja limpiando piezas arqueológicas. Según su declaración, les llegaron veinte cajas llenas de cerámicas del yacimiento, estaban sin lavar; en 2008 comenzaron a limpiarlas y en una cerámica descubrieron que bajo las costras había un grafito excepcional; notificaron dicho hallazgo y la respuesta de la Diputación fue que dejaran de lavar más cerámicas, y se llevaron todas las cajas que quedaban sin limpiar. La testigo desconoce dónde están esas cajas.

Esas cajas llenas de cerámicas como recién salidas del yacimiento, si todavía están por ahí, son una prueba física de lo que apareció en Iruña-Veleia en la época de los descubrimientos. La justicia ha tenido por fin la oportunidad de hacer Justicia, de conocer la verdad, exigiendo inmediatamente esas cajas y ordenando una limpieza supervisada y unos análisis para datar los grafitos que pudiesen aparecen.

Eso sería Justicia, pero a la justicia no le ha interesado para su sentencia; ha despreciado ese testimonio.

2. Afirma la sentencia que Eliseo Gil hizo incisiones en las piezas «bien por sí o bien por medio de terceras personas» [ib. cuadro 12]. Pero esas terceras personas no tienen nombre ni apellidos, a pesar de que habían tenido once años para identificarlas. Puesto que no puede condenar a esas «terceras personas» desconocidas, condena a Eliseo Gil, y punto.

3. Sin embargo, la propia sentencia afirma que no lo hizo «por sí», ya que dice que «no ha resultado probado suficientemente que él mismo hubiera realizado de propia mano los grafitos contemporáneos» [ib. cuadro 12].

O sea que sabe que los grafitos son «contemporáneos» sin haber hecho los análisis adecuados, confiesa que no hay pruebas, y al final condena solamente porque «sí existen indicios probatorios suficientes». Dichos indicios son que Eliseo Gil era el director y por ello responsable del cuidado del yacimiento; por el mismo motivo podría haber condenado también al diputado general de Álava y a la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, porque tenían la responsabilidad de controlar a la dirección del yacimiento. ¿Serán éstas dos las «terceras personas»? [ib. Bibliografia > Sentencia (pág. 67-68)]

4. La sentencia ha despreciado todos los demás informes y se ha basado exclusivamente en uno de los informes del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Como ejemplo de la fiabilidad de dicho informe, respecto a un grafito pontifica: «Grafito contemporáneo. Anomalías detectadas: partículas de acero inoxidable en trazado del texto» [ib. cuadro 7]. Sin embargo, después se contradice, reconoce que «es posible que las partículas de acero inoxidable detectadas hayan sido introducidas durante el proceso de limpieza, por coincidir su composición con la de las hojas de los bisturís» [ib. cuadro 7]. Por lo tanto, dice que «es posible» que el grafito no sea «contemporáneo», es decir, que quizá sea antiguo.

Una sentencia con conjeturas, dudas y contradicciones no es Justicia, sino lo que a la justicia le place dictar.

Se ha llegado a tal grado de trampa académica, política y jurídica, que un grupo a favor del esclarecimiento de Iruña-Veleia comenzó el 23 de julio de 2020 una huelga de hambre para, con riesgo de su vida, exigir a las instituciones vascas que lleven a cabo una analítica científica de los hallazgos y una excavación supervisada en el yacimiento, dejándose de artimañas «institucionalistas».

https://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/justicia-la-justicia-iruna-veleia

eskutik

eskutik

Ikus Txalsek igorritako mezu guztiak

Iruña-Veleia Argitu ekimena

Ekimena bultzatzen dutenak. Iruña-Veleia Argitu ekimena, ondoko elkarteetako kideek osatua: SOS Iruña-Veleia, Euskeraren Jatorria, Martin Ttipia, Lurmen e independenteak.

Harremana: irunaveleiaargitu@gmail.com

Erlazionaturiko postak

Utzi erantzun bat

Zure helbide elektronikoa ez da publiko egingo Derrigorrezko guneak markaturik daude *